6 listopada 2021

Regulamin Mini sesji Swiątecznych 2021

 REGULAMIN MINI SESJI ŚWIĄTECZNYCH 2021 :


• Niniejszy Regulamin reguluje Świadczenia Usługi Minisesja Świąteczna 2021 przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, chyba że Strony postanowią inaczej uregulować poszczególne prawa i obowiązki uregulowane w Regulaminie („Regulamin”).

• Podmiotem świadczącym usługę jest Pani Agnieszka Biegun prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Foto Biegun Agnieszka Biegun ul. Boh, Monte Cassino 6/45 41-200 Sosnowiec Nip 64443079417 („Usługodawca”).

• Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, która zgodzi się na warunki realizacji Usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

• Usługa Mini sesja Świąteczna 2021 roku obejmuje swoim zakresem następujące czynności: (i) wykonanie sesji zdjęciowej z motywem Świąt Bożego Narodzenia na minimum dwóch przygotowanych scenografiach, udzielenie Usługobiorcy dostępu do galerii zdjęć z sesji celem wyboru pięciu (5) zdjęć do retuszu,  wykonania retuszu pięciu (5) zdjęć wybranych przez Usługobiorcę i przesłania ich w wersji elektronicznej w rozdzielczości, wykonania w formie drukowanej jednej (1) kopii każdego wyretuszowanego zdjęcia w formacie 15 na 21 centymetrów („Usługa”).


• Całkowity koszt Usługi wynosi 200,00  złotych brutto -sesja w tygodniu („Wynagrodzenie”) lub 250,00  złotych brutto -sesja w weekend(„Wynagrodzenie”). Każde dodatkowe zdjęcie dobrane poza pakietem kosztuje 40zł z odbitką 15x21.

• Przystąpienie do sesji będzie równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Świadczenia Usługi i jego poszczególnych postanowień. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie miał wątpliwości lub będzie chciał zmienić warunki wykonania Usługi, to zobowiązany jest je zgłosić najpóźniej na 48 godzin przed ustalonym terminem sesji w celu dokonania niezbędnych ustaleń z Usługodawcą.

• Usługobiorca powinien stawić się w siedzibie Usługodawcy na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem sesji. Spóźnienie się Usługobiorcy na termin sesji wlicza się do terminu realizacji Usługi.

• Sesja zdjęciowa rozpoczyna się zawsze o godzinie ustalonej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą i może trwać maksymalnie 30 minut. W czas trwania sesji wlicza się czas poświęcony na wybieranie ubranek dla dziecka, przebieranie dziecka, ustawienie dziecka do zdjęcia oraz wykonanie zdjęć).

• Usługobiorca w dniu wykonania zdjęć w ramach Usługi zapłaci na rzecz Usługodawcy w/w kwotę w gotówce. Zapłata pełnego wynagrodzenia stanowi warunek przekazania Usługobiorcy zdjęć w formie elektronicznej.

• Po dokonaniu zapłaty przez Usługobiorcę, traci on prawo do odstąpienia od Umowy w całości i nie ma prawa domagać się zwrotu wpłaconego Wynagrodzenia.

• Usługobiorca jest zobowiązany do wyboru pięciu (5) zdjęć do retuszu w terminie 48 godzin. Za wykonanie retuszu każdego dodatkowego zdjęcia (w formie elektronicznej) wraz z jedną (1) wydrukowaną odbitką, Usługodawca naliczy wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 40 złotych brutto płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej i przed wykonaniem usługi dodatkowej. 

• Usługodawca udostępni do odbioru osobistego Usługobiorcy wyretuszowane zdjęcia (w formie elektronicznej) wraz z 1 odbitką każdego wyretuszowanego zdjęcia w terminie 21 dni od dnia wyboru zdjęć do retuszu. 

• Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania dokonywania zmian lub określenia Usługodawcy sposobu dokonania retuszu zdjęć przez Usługodawcę. Usługobiorca jest uprawniony do dokonania retuszu zdjęć we własnym zakresie bez zgody Usługodawcy.

• Usługobiorca akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji postanowień Regulaminu, wykonania usługi oraz w celach marketingowych.

• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.­

Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia Usług informując o tym fakcie Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany do Regulaminu wprowadzone po wykonaniu sesji zdjęciowej nie będą miały zastosowania przy dalszej realizacji Usługi (obowiązuje w tym zakresie poprzednie brzmienie Regulaminu). Usługobiorca ma prawo do zrezygnowania z Usługi w związku ze zmianą Regulaminu przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych, a wpłacony zadatek będzie podlegał zwrotowi.